Заголовок

Тест на знание польского языка


Этап — 1: Приветствие

Привет! Как вас зовут?

Этап — 2: Уведомление

_null, вы готовы пройти тест для оценки своих знаний по польскому языку?

Данный тест несет чисто оценочный уровень знания польского языка, пожалуйста отнеситесь к этому с пониманием. Каждый случай уникален, по этому мы рекомендуем обратиться в студию на прямую, что бы дать вам _null максимально точную оценку.

Этап — 3: Список вопросов

 • Jak si? Pani nazywa?
 • a. Nazywam si? Nowak.
 • b. Pani nazywa si? Nowak.
 • c. Nazywa si? Nowak.
 • Mam na imi? Tomek. - [ ___ ]
 • a. Dzi?kuj?, dobrze.
 • b. Kto to jest?
 • c. Mi?o mi.
 • Mam 25 [ ___ ]
 • a. lat.
 • b. rok?w.
 • c. lata.
 • Piotr i Andrzej [ ___ ] z Polski.
 • a. s?
 • b. jeste?my
 • c. jest
 • [ ___ ] Panie Profesorze.
 • a. Witam
 • b. Cze??
 • c. Dzie? dobry
 • Blondynki maj? [ ___ ] w?osy.
 • a. jasne
 • b. ciemne
 • c. ja?nie
 • - Tam stoj? Anka i Maria. To s? bardzo mi?e i zdolne dziewczyny. - Ciekawie, chc? je pozna?. To [ ___ ] . z nich jest Anka? - Ta wysoka blondynka.
 • a. jaka
 • b. kt?ra
 • c. kto
 • Ile jest 20 + 5?
 • a. dwadzie?cia pi??
 • b. dwadzie?ci pi??
 • c. dwadzie?ci pie??
 • M?j m?? jest [ ___ ]
 • a. Japo?czyk
 • b. Japo?czykiem
 • c. Japo?ski.
 • Na ?niadanie zawsz? pij? [ ___ ]
 • a. herbat?
 • b. herbat?
 • c. herbaty
 • Na ?niadanie zawsz? pij? [ ___ ]
 • a. herbat?
 • b. herbat?
 • c. herbaty
 • Wiem, co jem. Ale Marcin i Andrzej cz?sto nie …., co ……
 • a. wiedz? / jedz?
 • b. wiej? / jedz?
 • c. wiedz? / jad?
 • Do pracy zawsze je?dzimy razem z ?on? …. . Do domu …… te? razem.
 • a. na samochodzie / wracamy si?
 • b. samochodem / wracamy
 • c. samochodem / wracamy si?
 • M?j brat i moja siostra to moi …
 • a. rodzice
 • b. rodze?stwo
 • c. bratanki
 • Magda jest uczennic? i ….
 • a. uczy si? j?zyka angielskiego.
 • b. uczy j?zyk angielski
 • c. uczy j?zyka angielskiego.
 • 679 - …
 • a. sze??s?t siemdziesi?t dziewi??
 • b. sze??set siemdziesi?t dziewi??
 • c. sze??set siedemdziesi?t dziewi??
 • U lekarza: Lekarz: …. Pacjent: "Boli mnie g?owa, mam katar i kaszel".
 • a. Co Panu jest?
 • b. Co Panu dolega?
 • c. Co sprowadzi?o Pana do mnie?
 • Zwykle …. do szko?y pieszo, ale dzisiaj … autobusem.
 • a. id? / je?d??
 • b. id? / jad?
 • c. chodz? / jad?
 • Wieczorem o 22.00 ….. spa?, a moja ma?a siostrzyczka ju?….
 • a. idem / ?pije
 • b. id? / ?pi
 • c. id? / ?pi?
 • Mamy spotkanie w szkole o …. (13.20).
 • a. trzynastej dwudziestej
 • b. trzyna?cie dwadzie?cia
 • c. trzynastej dwadzie?cia
 • Chc? kupi? ….oliwek, …..kawy i ….jab?ek.
 • a. puszk? / paczk? / kilo
 • b. paczk? / litr / puszk?
 • c. kilo / kilo / kilo
 • Jakub nie…. wczoraj z nami i?? do kina.
 • a. chcie?
 • b. chce
 • c. chcia?
 • ….. Ewa i Asia …… w Lublinie.
 • a. We wrze?niu / by?y
 • b. W wrze?niu / byli
 • c. We wrze?niu / byli
 • ……ch?tnie wychodz? na spacer.
 • a. Nigdy nie
 • b. Wieczorem
 • c. Regularnie
 • Zosia i Maria w Warszawie codziennie ….. obiad w sto??wce, a Mariusz i Jurek …. obiad tylko w restauracji.
 • a. jedli / jadli
 • b. jad?y / jadli
 • c. jad?y / jedli
 • …trzy lata uko?cz? liceum. …. ju? doros?a, wi?c … robi? to, co…..
 • a. Za / b?d? / b?d? m?g? / b?d? chcia?.
 • b. Za / b?d? / b?d? mog?a / b?d? chcia?a.
 • c. Przez / b?dzie / b?dzie m?g? / b?dzie chcia?.
 • Jestem profesorem i pracuj? ….
 • a. w uniwersytecie
 • b. na uniwersytecie
 • c. przy uniwersytecie
 • – Prosz? bilet do Krakowa. - ….?
 • a. W jedn? i powrotn? stron??
 • b. Tam i z powrotem?
 • c. W jakim wagonie chce Pan jecha??
 • Przygl?dam si? …. i nie rozumiem: chce stworzy? najwi?ksz? firm? logistyczn? w …, a nawet w swojej …nie ma porz?dku!
 • a. c?rcy / Polscy / torebcy
 • b. c?rkie / Polskie / torebkie
 • c. c?rce / Polsce / torebce
 • Marek czyta du?o, Antek czyta …. od Marka, a Agata czyta ….z nich.
 • a. wi?cej / najwi?cej
 • b. du?ej / najdu?ej
 • c. bardziej du?o / najbardziej du?o
 • Wczoraj …. ca?y dzie? …..moich go?ci po mie?cie.
 • a. przez / przeprowadza?em
 • b. przez / oprowadza?em
 • c. na / wyprowadza?em
 • …. – to bardzo ekscytuj?cy sport dla wszystkich mi?o?nik?w rower?w.
 • a. Kolarstwo
 • b. Rowerstwo
 • c. Formu?a 1
 • Antek studiuje na studiach zaocznych i jeszcze dorywczo pracuje. Ostatnio nie mia? czasu, ?eby dobrze przygotowa? si? … egzaminu … historii. Dlatego wrze?niu zdaje egzamin ….
 • a. k / po / poprawczy
 • b. do / z / wynikowy
 • c. do / z / poprawkowy
 • Nie by?o mnie na tym spotkaniu, bo kompletnie o nim ….
 • a. zapomnia?em
 • b. zapami?ta?em
 • c. upomnia?em
 • Na Wigili? katolicy dziel? si?…
 • a. chlebem i sol?
 • b. op?atkiem
 • c. pieni?dzmi
 • Bartek jest bardzo wra?liwym ch?opakiem. To znaczy, ?e on…
 • a. umie widzie? nieszcz??cie innych ludzi.
 • b. cz?sto p?acze i jest niesolidny.
 • c. bierze programy telewizyjne do serca.
 • Informatycy powinni by?…
 • a. kompetentny i odpowiedzialny.
 • b. kompetentni i odpowiedzialni.
 • c. kompetentne i odpowiedzialne.
 • …. musz? mie? wy?sze wykszta?cenie.
 • a. Adwokaty i lekarzy
 • b. Adwokaci i lekarze
 • c. Adwokatowie i lekarzowie
 • Jutro b?dzie cudowna pogoda, dlatego pojedziemy …. . B?dziemy ….. przez ca?y dzie? i noc. Wr?cimy …. do domu pojutrze.
 • a. na jezioro / na jeziorze / z jeziora
 • b. do jeziora / u jeziora / z jeziora
 • c. nad jezioro / nad jeziorem / znad jeziora
 • Anka chce kupi? samoch?d, ale najpierw musi wyrobi? sobie….
 • a. prawo jazdy
 • b. licencj? na samoch?d
 • c. dow?d na auto
 • Nauczyciele s? bardzo wa?ni dla systemu szkolnictwa. Musz? by? naprawd? ….
 • a. kompetentne, wymagaj?ce, cierpliwe
 • b. kompetentni, wymagaj?cy, cierpliwi
 • c. kompetentny, wymagaj?cy, cierpliwy
 • Po ?mierci dziadka babcia nigdy…
 • a. nie wychodzi?a ponownie za m??
 • b. nie wysz?a ponownie za m??
 • c. nie o?eni?a si? z nikim.
 • Magda nie zda?a egzaminu. …., ?e b?dzie mia?a problemy z tego powodu.
 • a. Ciesz? si?
 • b. Mam nadziej?
 • c. Obawiam si?
 • Samoch?d jest szybki, poci?g jest …., ni? samoch?d, a samolot jest …..
 • a. szybszy / najszybszy
 • b. szybciejszy / najszybciejszy
 • c. szybkiejszy / najszybkiejszy
 • Wi?kszo?? ludzi…
 • a. lubi spacery
 • b. lubi? spacery
 • c. lubicie spacery
 • Je?li nie chcesz by? samotny, musisz zaufa?…
 • a. przyjacielu
 • b. przyiacio?u
 • c. przyjacielowi
 • Moja lod?wka nie ch?odzi. Chyba….
 • a. nie pracuje
 • b. nie chodzi
 • c. jest naprawiona
 • Ta zupa jest ju? nie?wie?a, lepiej jej…
 • a. nie jed?!
 • b. nie jedz!
 • c. nie zjedz!
 • To kino …. przez ca?e 10 lat. ….. dopiero rok temu.
 • a. by?o budowane / zosta?o zbudowane
 • b. by?o budowane / by?o zbudowane
 • c. by?o budowano / by?o zbudowano
 • Protestuj? przeciw…., ?e ludzi wyrzucaj? tyle siatek foliowych.
 • a. tego
 • b. to
 • c. temu

Панель управления: Кнопки переключения «Назад» «Вперед» «Завершить»

Подсчитать:

Score:

0

Этап — 4: Список ответов в зависимости от набранных баллов

_null поздравляем, вы набрали: 0 из 50 баллов.

Отправить результаты в компанию
Поделится с друзьями
Начать с начала

Минимум 0 правильных ответов.

Вы уверены что отвечали честно?
Возможно вам следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Минимум 12 правильных ответов.

Как видно, Вы имеете начальную базу знаний относительно падежей существительного. Имеете начальное понимание спряжений глаголов в настоящем времени. Вы в состоянии представиться и ответить на простейшие вопросы о себе и своей семье, а также можете договориться о встрече. Вам следует продолжить обучение с урока 6 учебника Hurra 1. Однако не стоит забывать, что для более точного определения уровня следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Минимум 20 правильных ответов.

Как видно, Вы имеете начальную базу знаний относительно изменения по падежам существительного и прилагательного; имеете общее понимание спряжений глаголов в настоящем времени. Вы имеете начальные знания о прошедшем времени глаголов. Вы в состоянии рассказать о себе, вести беседу касательно покупок, ресторана, распорядка дня. Вам следует продолжить обучение с урока 10 учебника Hurra 1. Однако не стоит забывать, что для более точного определения уровня следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Минимум 28 правильных ответов.

Как видно, Вы имеете основные знания о изменениях по падежам существительного и прилагательного; имеете общее понимание спряжений глаголов в настоящем времени. Вы имеете знания о прошедшем и будущем времени глаголов в совершенном и несовершенном видах. Умеете образовать простейшие наречия и отличить их от прилагательных. Можете понять и сформулировать высказывания, касающиеся ситуаций из области личных и ежедневных потребностей. Можете вести беседу, если собеседник говорит медленно, чётко и готов повторять либо перефразировать высказывания. Вы можете продолжить обучение с урока 1 учебника Hurra 2. Однако не стоит забывать, что для более точного определения уровня следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Минимум 36 правильных ответов.

Вы умеете использовать глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени (в том числе модальные), с учетом видовых пар. Вы умеете образовывать степени сравнения прилагательных и наречий, а также отличать степени сравнения наречия от степени сравнения прилагательных. Знаете все падежи существительного, прилагательного и местоимения в единственном и множественном числе. Умеете описать человека, условия его работы. Можете рассказать о биографии своей семьи. В состоянии высказаться в простых ситуациях, связанных с ежедневными потребностями. Вы можете продолжить обучение с урока 6 учебника Hurra 2. Однако не стоит забывать, что для более точного определения уровня следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Минимум 41 правильных ответов.

Вы умеете использовать глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени (в том числе модальные), с учетом видовых пар. Знаете правила образования повелительного наклонения. Понимаете принципы образования страдательного залога и его отличия от активного залога. Вы умеете образовывать степени сравнения прилагательных и наречий, а также отличать степени сравнения наречия от степени сравнения прилагательных. Знаете все падежи существительного, прилагательного и местоимения в единственном и множественном числе. Умеете описать человека, условия его работы. Можете рассказать о биографии своей семьи. В состоянии высказаться в простых ситуациях, связанных с ежедневными потребностями, а также в ситуациях, позволяющих выразить своё мнение в краткой форме. Вы можете продолжить обучение с урока 12 учебника Hurra 2. Однако не стоит забывать, что для более точного определения уровня следует попросить преподавателя провести квалификационную беседу.

Форма обратной связи

Отправьте нам сообщение

После отправки сообщения менеджер свяжется с вами в течении 15 минут

Информационное сообщение. Нажмите редактирование чтобы изменить этот текст.

Форма обратной связи

Отправьте нам сообщение

После отправки сообщения менеджер свяжется с вами в течении 15 минут

Информационное сообщение. Нажмите редактирование чтобы изменить этот текст.